2023_Thỏa thuận Tĩnh không 80m, Tòa nhà HH kết hợp Khách sạn. BẠC LIÊU


TÒA NHÀ HỖN HỢP KẾT HỢP KHÁCH SẠN 80 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa nhà hỗn hợp kết hợp khách sạn"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 80 m

- thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/