Không biết quy định Pháp lý, Thành phần hồ sơ thực tế ?

Các quy định Pháp lý tuy đã được nêu rõ trong Nghị định, tuy nhiên đó chỉ là các quy định chung, mang tính chất tổng quát.

Còn trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ xin cấp phép thực tế lại có các nội dung cụ thể, chi tiết, theo mẫu biểu hiện hành, có đầy đủ các yếu tố kĩ thuật của vị trí công trình cần phải tính toán, thiết lập.

Vì vậy cần có Đơn vị Tư vấn chuyên nghiệp thực hiện để đáp ứng được yêu cầu Hồ sơ của Cục Tác chiến và các yếu tố khác liên quan như: thời gian hoàn thành, độ cao chấp thuận tối đa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế dự án,...     


-------------

DỊCH VỤ | THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC
Uy tín - Nhanh - Hiệu quả Kinh tế

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
Email: baovq.baophatland@gmail.com