Thỏa thuận Tĩnh không 100m Tòa Khách sạn, Phù Cát. BÌNH ĐỊNH


TÒA KHÁCH SẠN 100 (M)

Thực hiện công việc Chấp thuận độ cao Tĩnh không cho dự án "Tòa Khách sạn"

- Quy mô Chiều cao xin thoả thuận tĩnh không: 100 m

- huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
 

--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/
 

 
 


--------------
DỊCH VỤ THOẢ THUẬN ĐỘ CAO TĨNH KHÔNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TOÀN QUỐC

Liên hệ: 0968 073 898
Website: https://docaotinhkhong.com/